Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove

Sanela Zdravković, diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i opšte poslove

U odeljenju za pravne, kadrovske i opšte poslove obavljaju se:

 • pravni poslovi (izrada internih akata i izveštaja vezanih za poslovanje Instituta);
 • kadrovski poslovi;
 • poslovi statistike i evidencije;
 • poslovi prijema, zavođenja i ekspedicije službene dokumentacije;
 • poslovi arhive;
 • poslovi korespondencije sa Ministarstvom zdravlja, RFZO i drugim organima i ustanovama;
 • kao i drugi poslovi koji nisu pomenuti, a odnose se na delokrug rada Instituta.

Odsek za komercijalne poslove, magacine i transport

Bojan Gavrilović, šef komercijale

Odsek za javne nabavke 

Saša Milenović, službenik za javne nabavke

Magdalena Cvetković, službenik za javne nabavke

Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

Jadranka Miljković, šef odeljenja

U odeljenju za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se:

 • Poslovi knjigovodstva;
 • Poslovi platnog prometa i fakturisanja;
 • Poslovi statistike;
 • Poslovi plana i analize;
 • Poslovi vezani za osnovna sredstva;
 • Poslovi obračuna zarada;
 • Poslovi likvidature;
 • Poslovi kontiranja, bilansiranja i izrade periodičnih i završnih obračuna;
 • Blagajnički poslovi;
 • Poslovi koji proizilaze iz ekonomsko finansijskog poslovanja Instituta.

Odeljenje marketinga, prijema i smeštaja gostiju i recepcije 

Milan Stojanović, rukovodilac poslova ugostiteljstva