Služba za laboratorijsku, radiološku i druge dijagnostike

Laboratorijska dijagnostika

Odsek za laboratorijsku dijagnostiku Instituta „Niška Banja obavlja analize iz oblasti hematologije, biohemije i imunologije na čelu sa šefom dr Jelenom Stojković. Odsek za laboratorijsku dijagnostiku je opremljen najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanom hematološkom, biohemijskom i imunohemijskom analizatoru koji su umreženi sa Medicinskim informacionim sistemom (MIS) što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu. Medicinski informacioni sistem (MIS) omogućio je skladištenje i redovno ažuriranje baze podataka svih pacijenata.

Odsek za laboratorijsku dijagnostiku u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse. Edukacija svih zaposlenih sprovodi se kontinuirano. Stručni tim Odseka prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike, i primenjuje ih. Poštujući zahteve lekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu se sredstva u nabavku savremene laboratorijske opreme. Odsek za laboratorijsku dijagnostiku sprovodi kontinuirano svakodnevnu unutrašnju kontrolu kvaliteta i učestvuje u spoljašnjoj kontroli kvaliteta šest puta godišnje.

U Odseku za laboratorijsku dijagnostiku moguće je uraditi hematološke analize, biohemijske analize, imunološke analize, opšti pregled urina i pregled kristala u sinovijalnoj tečnosti.

 


Kabinet za radiološku dijagnostiku

Osnovna delatnost radiološkog kabineta su radiografije koštano-zglobnog sistema kao i radografije srca i pluća. Radiološki kabinet čine digitalizovani Ro III sprat stacionara „Radon, digitalni Ro stacionar „Zelengora i mobilni Ro odeljenje Ortopedije – stacionar „Zelengora. Prva dva Ro imaju mogućnost slanja snimaka u PACS, čime su ovi snimci preko medicinskog informacionog sistema (MIS) dostupni svim lekarima, sa kompletnom hronologijom izrade snimaka.

 


Neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika

Na čelu sa šefom kabineta za Neinvazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku, prim. dr Ljubiša Nikolić, u okviru ove vrste dijagnostike na Kardiologiji se sprovode sledeće dijagnostičke metode:

Ehokardiografija (EHO srca, ultrazvuk srca) – 2D i 3D

 • Ehokardiografijom se dobija: vizuelni prikaz srčanih struktura, izgled i veličina srčanih šupljina, izgled i funkcija srčanih zalistaka (prirodnih ili veštačkih), izgled i kontraktilnost zidova srca, prisustvo stranih masa u srcu, izgled srčane maramice.

Kolor Dopler magistralnih krvnih sudova vrata

 • Kolor Dopler magistralnih krvnih sudova vrata je ultrazvučni pregled arterija koje snabdevaju mozak krvlju, a nalaze se u vratu. Ova metoda omogućava da vidimo kako izgledaju karotidne i vertebralne arterije vrata, kolika je njihova širina, koliki je stepen ateroskleroze ili starost arterija, da li ima suženja, da li postoji rizik od šloga, kakav je protok krvi prema mozgu itd.

Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta

 • Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove nogu. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ili proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage, ili plakovi, koji sužavaju šupljinu krvnog suda, može se otkriti tromboza (delimično ili potpuno zapušenje arterije, ili vene, ugruškom krvi) proširene (varikozne) vene, i odrediti stepen proširenja.

Holter EKG-a

 • Ovo je metoda kontinuiranog monitoringa električne aktivnosti srca (trajanja najmanje 24 sata, nekada može biti i duže). Ovom metodom mogu se zabeležiti poremećaji ritma i sprovođenja električnih impulsa u srcu, koji se kraćim EKG pregledom ne mogu uočiti.

24h monitoring krvnog pritiska

 • Ovo je metoda kontinuiranog neinvazivnog praćenja krvnog pritiska u periodu od najmanje 24 sata (nekada i duže). Ovom metodom beleže se oscilacije pritiska tokom perioda praćenja u toku normalnih dnevnih aktivnosti pacijenta. 24h monitoring krvnog pritiska obezbeđuje posebne podatke o 24-satnom prosečnom krvnom pritisku, dnevnim, noćnim i jutarnjim vrednostima, sve u cilju dijagnostike bolesti, praćenju efekta terapije i proceni rizika komplikacija.

Test fizičkim opterećenjem

 • Ovaj test je neinvazivna kardiološka procedura kojom se testira uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Testiranje se izvodi u cilju procene postojanja ishemijske bolesti (smanjene cirkulacije) srčanog mišića, koja se može manifestovati bolom u grudima i/ili promenama na EKG-u.

Stres-ehokardiografski test

 • Ovaj pregled predstavlja ultrazvučnu dijagnostičku metodu za vizualizaciju srčanog mišića tokom napora. Stres-ehokardiografski testovi podrazumevaju izlaganje doziranom fizičkom opterećenju (stres-eho fizičkim opterećenjem na biciklu ili korišćenjem farmakološkog agensa – medikamenta dopamina što predstavlja farmakološki stres-eho test) u cilju izazivanja ishemije miokarda, odnosno slabijeg snabdevanja srčanog mišića kiseonikom uz kontinuirani monitoring srčane frekvence, arterijskog krvnog pritiska i elektrokardiografskog zapisa.

Ergospirometrija

 • Ergospirometrijski test ili kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem (CPET) je ponovljiv, jednostavan i precizan neinvazivni test koji daje dodatne korisne informacije standardnom testu fizičkim opterećenjem i postaje sastavni deo palete kardiološkog ispitivanja. Pored precizne procene maksimalnog aerobnog kapaciteta, CPET je nezamenljiv u određivanju uzroka nedostatka vazduha (dispneje) u naporu, kao i određivanju normalnog odgovora pulmonalnog i kardiovaskularnog sistema na fizičko opterećenje. Analizom ekspiratornih gasova može se proceniti aerobni funkcionalni kapacitet, uzrok smanjene tolerancije napora, kao i prognoza kod raznih grupa bolesnika sa srčanim, plućnim  i mišićnim oboljenjima. Izbor parametara zavisi od  oboljenja koje analiziramo, od srčane insuficijencije, procene efekata lečenja i propisivanja rehabilitacije.

Torakalna bioimpedanca

 • Torakalna bioimpedanca je relativno nova neinvazivna dijagnostička metoda. Radi se o potpuno bezbolnoj dijagnostičkoj proceduri koja nam može pomoći u dijagnozi i otkrivanju uzroka povišenih vrednosti krvnog pritiska. Na osnovu brojnih parametara ova metoda procenjuje hemodinamski status bolesnika. Takođe, radi se o proceduri koja na indirektan način procenjuje kontraktilnu snagu srca, starosti većih krvnih sudova, nivo tečnosti u organizmu i otpornost perifernih krvnih sudova. Sve ovo pomaže u odabiru adekvatne antihipertenzivne terapije. Ova metoda se pre svega korisiti u dijagnozi arterijske hipertenzije i odabiru adekvatne antihipertenzivne terapije.

 


Reumatološka dijagnostika

Kabinet za denzitometriju

 • Osteoporoza je sistemska skeletna bolest koju karakterišu nizak nivo mineralne koštane gustine i mikroarhitektonsko oštećenje koštanog tkiva sa posledičnim povećanjem koštane fragilnosti i sklonosti ka frakturama. Najbolja metoda za merenje koštane mineralne gustine je osteodenzitometrija DXA denzitometrom. Merenje se vrši na lumbalnoj kičmi, kuku i podlaktici a moguće je vršiti i merenje koštane gustine celog tela.

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

 • Mišićno skeletni ultrazvuk je dijagnostička metoda za vizualizaciju (posmatranje mekih tkiva od površine kože do površine kosti). Metod omogućuje pregled prilikom pokreta (dinamički ultrazvuk) što povećava senzitivnost metode. Reč je real time metodi gde lekar sagledava promene koje su prisutne u datom trenutku, a nakon prethodnog kliničkog pregleda. Postoji mogućnost da se ono što je bitno snimi i kasnije upoređuje sa narednim snimcima. Ultrazvuk pomaže u vođenju igle tokom artrocenteza (dijagnostičkih i terapijskih postupaka ulaženja iglom u zglob).

Kabinet za kapilaroskopiju

 • Kapilaroskopija je metoda pregleda malih krvnih sudova kože. Najpogodnije mesto za kapilaroskopski pregled je koža ruba nokatne ploče koja se pre posmatranja stereomikroskopom prekriva tankim slojem providnog, bezbojnog ulja. Na osnovu izgleda kapilarnih petlji moguće je uočiti razlike između normalnih kapilara zdravih osoba i kapilara kod osoba s mikrovaskularnim poremećajima. Kapilaroskopski pregled se obavlja u prostoriji sa mikroklimatskim uslovima u zoni komfora.

Kabinet za MRA perifernih zglobova i RO dijagnostiku

 • Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema magnetnom rezonancom je bezbolna, bezopasna, neinvazivna i superiorna dijagnostička metoda pregleda koštano-zglobnih i mišićnih struktura. Ona daje podatke o stepenu oštećenja mekotkivnih struktura zglobova i hrskavice, meniskusa, ligamentarnog aparata, zglobne kapsule i koštane strukture ispod zglobne hrskavice i omogućava da se na osnovu toga planira dalji tretman, tj. hirurško ili nehirurško lečenje.