Međunarodni kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije

Dvadeset drugi Međunarodni kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije pod nazivom „Fizikalna i rehabilitaciona medicina i novi izazovi”, održan je od 29. septembra do 02. oktobra 2022. godine u Vrnjačkoj Banji. Organizator Kongresa je Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije.

Naučni program je obuhvatio plenarna predavanja po pozivu, usmena saopštenja i poster prezentacije originalnih radova i prikaza bolesnika. Iz Instituta „Niška Banja” u na Kongresu su izlagala četiri lekara.
Dr sci med Rozita Filipov i dr sci med Irena Dimitrijević su predstavile svoje radove u okviru usmenih saopštenja, dok su dr Tatjana Šušulović Arsić i dr Mirjana Mladenović svoje radove izložile u poster sesiji.

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 15. avgusta 2022. godine (odluka broj:153-02-475/2022-01), 22. Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije „Fizikalna i rehabilitaciona medicina i novi izazovi” je akreditovan kao Međunarodni kongres pod Evidencionim brojem: A-1-1220/22.


U suplementu časopisa „Balneoclimatologia” (2022), volumen 46, broj 2, publikovana su su sledeći radovi:

  1. UTICAJ PRISUSTVA KOMORBIDITETA NA KOŠTANU MINERALNU GUSTINU KOD MUŠKARACA SA PRELOMOM KUKA – Rozita Filipov, Dimitrijević I, Stojanović D, Marković K, Šušulović Arsić T.
  2. PROCENA INTENZITETA BOLA KOD KOMPLEKSNOG REGIONALNOG BOLNOG SINDROMA PRIMENOM INFRACRVENE TERMOVIZIJSKE KAMERE – Irena Dimitrijević, Kocić M, Lazović M, Mančić D, Filipov R.
  3. EFEKAT FIZIČKOG TRENINGA NA VREDNOSTI METABOLIČKIH PARAMETARA I TIBIO-BRAHIJALNI INDEKS KOD BOLESNIKA NAKON PREŽIVELOG INFARKTA SRCA – Slavica Kozomara, Stoičkov M, Mladenović M, Stoičkov V.
  4. UTICAJ REHABILITACIJE NA QT DISPERZIJU I DVOSTRUKI PROIZVOD KOD BOLESNIKA SA REVASKULARIZACIJOM MIOKARDA – Milena Stoičkov, Stoičkov V, Kozomara S, Mitić S.
  5. PRIKAZ PACIJENTA SA REUMATIČNOM POLIMIALGIJOM I SINDROMOM KARPALNOG TUNELA – Mladenović Mirjana, Dimić K, Kozomara S, Marković K.
  6. LEČENjE OSTEOARTROZE – GDE SMO SADA U REHABILITACIJI? – Tatjana Šušulović Arsić, Filipov R, Jocić J, Nikolić K.