Klinika za reumatologiju

Klinika za reumatologiju na čelu sa mr. sci. med. dr Jovanom Nedovićem, i šefom odeljenja prof. dr Bojanom Stamenković, je visoko specijalizovana i moderno opremljena zdravstvena ustanova koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem reumatskih bolesti (zapaljenjski reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativni, vanzglobni i metabolički reumatizam).

Klinika za reumatologiju pri Institutu „Niška Banja” jedna je od pet referentnih ustanova za savremeno lečenje i zbrinjavanje reumatoloških bolesnika u Srbiji.

Specijalizovana poliklinička i bolnička zdravstvena delatnost u oblasti reumatskih bolesti sprovodi se na bolničkom odeljenju i odseku za poluintenzivnu negu, kao i u specijalističkoj službi.

Bolničko odeljenje raspolaže sa 40 kreveta, a poluintezivna nega (PIN) sa 6 kreveta. U okviru Klinike za reumatologiju uspešno funkcionišu i kabineti za osteodenzitometriju, mišićnoskeletni ultrazvuk, kapilaroskopiju, magnetnu rezonancu i dijagnostičko-terapijsku intraartikularnu punkciju.

Najsavremeniji terapijski pristup zapaljenskim i metaboličkim artropatijama sprovodi se kroz dnevnu bolnicu za primenu biološke terapije i davanje parenteralnih bisfosfonata.

U okviru Klinike funkcioniše Ambulanta za otkrivanje ranog artritisa, kao i Dnevna bolnica za primenu biološke terapije i drugih vidova najsavremenije terapije za lečenje zapaljenskih reumatskih bolesti.

Klinika poseduje savremenu opremu za neinvazivnu dijagnostiku u koju spadaju i kompijuterizovani koštani denzitometar, stereo kapilaroskop, magnetno rezonantni skener i ultrazvučni aparat za pregled zglobova.

 

Lekari Klinike za reumatologiju autori su brojnih radova, a veliki broj njih je objavljen u stranim časopisima i drugim publikacijama. Autori su stručnih monografija i poglavlja u udžbeniku Interna medicina (Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu). Aktivni su učesnici domaćih i međunarodnih stručnih skupova, kao i  istraživači u domaćim i inostranim naučnim projektima i kliničkim studijama.

Klinika za reumatologiju je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu za internu medicinu, oblast reumatologije i balneoklimatologije. Na Klinici se svakodnevno obavlja edukacija lekara, studenata i srednjeg medicinskog kadra u okviru osnovnih, specijalističkih, uže specijalističkih i doktorskih studija.

Tradicionalni Simpozijum iz reumatologije, koji se redovno održava na dve godine, ima zapaženu ulogu u domaćoj i inostranoj stručnoj javnosti.