Klinika za rehabilitaciju KVB

Rad Klinike odvija se kroz četiri odeljenja raspoređenih u stacionaru „Radon” (odeljenje A, B, C) i stacionaru „Terme” (odeljenje D). Na svim odeljenjima se obavlja specijalizovana rehabilitacija kardiovaskularnih pacijenata po indikacijama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje: pacijenti nakon infarkta srca, bajpas operacije na srcu i drugim krvnim sudovima, zamene zaliska veštačkim i pacijenti sa srčanom slabošću.

  • Odeljenje „A” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik prof. dr Dragan Đorđević;

  • Odeljenje „B” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik prim. dr Ivana Nikolić-Pavlović;

  • Odeljenje „C” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik prof. dr Ivan Tasić;

  • Odeljenje „D” za specijalizovanu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika – načelnik doc. dr. Dejan Petrović;

Klinika za rehabilitaciju raspolaže sa 350 kreveta u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Rad na odeljenjima odvija se kroz svakodnevne vizite sobnog lekara i sestre, uz vizitu sa načelnikom jednom nedeljno.

 

Brigu o pacijentima vodi iskusan tim koji čine profesori Medicinskog fakulteta u Nišu, specijalisti interne medicine – kardiologije, medicinske sestre i tehničarifizioterapeuti, lekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, neurolozi, logopedi i dr.

Program kardiološke rehabilitacije integralni je deo lečenja u modernoj kardiologiji i dizajniran je prema preporukama Evropskog udruženja kardiologa.

Kardiološka rehabilitacija obuhvata niz mera i procedura a sve sa ciljem postizanja najboljeg mogućeg fizičkog, mentalnog i socijalnog stanja pacijenata, tako da pacijenti nakon akutne epizode kardiovaskularnih bolesti uspevaju da očuvaju ili ponovo zauzmu mesto u zajednici i nastave sa svojim aktivnim životom. Kontinuirani i dozirani fizički trening je osnova programa i sadržaja kardiološke rehabilitacije.

Ciljevi kardiološke rehabilitacije dele se na:

  • Fizičke – upoznavanje sa fizičkim ograničenjima, prilagođavanje na život sa somatskim invaliditetom, optimizovanje tolerancije napora i procene uzroka ograničenja

  • Psihološke – pobeđivanje straha od fizičkog opterećenja, obnavljanje emocionalne stabilnosti i život sa bolestima srca u konstruktivnom obliku

  • Socijalne – održavanje nezavisnog stila života, vraćanje poslu i svakodnevnim obavezama, ali i porodičnim i društvenim ulogama.

Osnovni postupci rehabilitacije sastoje se od:

  • Svakodnevnog treninga na ergobiciklu i grupnih vežbi u sali (i bazenu) pod vođstvom fizioterapeuta uz psihološku podršku (pojedinačne sesije i rad u malim grupama)

  • Edukacija kroz različita predavanja o doživotnoj sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, grupnih i individualnih šetnji po obeleženim stazama i dijetalnoj ishrani

  • Vežbi koje se odvijaju u prirodi delu godine kada vremenski to uslovi dozvoljavaju

Pored same rehabilitacije, kod svakog pacijenta se sprovodi dijagnostička procena kliničkog stanja i, ukoliko je potrebno, vrši se korekcija medikamentne terapije.

Nakon pregleda i elektrokardiograma rade se dodatna ispitivanja: laboratotija, test fizičkim opterećenjem, a po potrebi se mogu uraditi vanstandarnda ispitivanja za ove bolesnike, kao što su ehokardiografija, stres ehokardiografija, 24-časovni ambulatorni monitoring krvnog pritiska, 24-časovni holter monitoring, pregled vratnih krvnih sudova i dr. Kroz razgovor bolesnika sa medicinskim osobljem rešavaju se sve dileme koje bolesnik ima, a dodatno se organizuju predavanja za bolesnike jednom nedeljno. Utiče se na promenu loših životnih navika i sprovedi se korekcije faktora rizika odgovornih za nastanak kardiovaskularnih bolesti.

Nakon boravka u Institutu pacijent dobija otpusnu listu sa kompletnom dijagnostikom, odgovarajućom terapijom i upustvom za dalji način života.