Klinika za kardiologiju

Klinika za kardiovaskularne bolesti raspolaže najsavremenijom opremom za neinvazivnu dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti, kao i za medikamentno lečenje svih kategorija kardiovaskularnih bolesnika.

Klinika za kardiologiju na čelu sa prim. mr. sci. med. dr Bojanom Ilićem obavlja preglede hitnih kardioloških stanja i intervencije u okviru prijemne ambulante kardiološke službe:

  • Akutni infarkt miokarda (srca)
  • Akutna srčana slabost (pogoršanje hronične srčane slabosti)
  • Hipertenzivna kriza
  • Disekcija aorte
  • Plućna tromboembolija
  • Poremećaji ritma – maligne aritmije i poremećaji sprovođenja
  • Bolesti perikarda – tamponada srca

Sa druge strane, kroz specijalističke preglede pravi trijažu pacijenata kojima je neophodno hitno kardiološko zbrinjavanje i ispitivanje radi procene stanja kardiovaskularnog sistema.

Kardiologija raspolaže sa 40 kreveta, a u sastavu odeljenja su: koronarna jedinica, poluintenzivna nega sa bolničkim delom i vrhunski opremljena neinvazivna funkcionalna dijagnostika. U okviru Klinike uspešno funkcionišu i Kabineti za hiperlipidemiju, hipertenziju i srčanu slabost. Kroz Kabinete se pacijenti u potpunosti edukuju o prirodi svoje bolesti uz sagledavanje kompletnog stanja i svih pridruženih faktora rizika. Terapije se sprovode po svim važećim evropskim i svetskim protokolima (smernicama), uz poštovanje specifičnog pristupa svakom pacijentu shodno njegovim potrebama.

Kardiologija je koncipirana tako da prima i leči sva urgentna stanja iz oblasti neinvazivne kardilogije. U okviru kardiološke dijagnostike rade se i farmakološki i naporom provocirani stres-eho testovi, kao i ergospirometrijsko testiranje što omogućava bolju dijagnostiku koronarne bolesti. Kardiološka dijagnostika se obavlja za pacijente koji se leče na Klinici i ambulantne pacijente. Kroz KV Kliniku pacijenti se sagledavaju i kroz jednodnevno ispitivanje u vidu dnevne bolnice, na osnovu uputa lekara interniste kardiologa iz specijalističkih ambulanti Instituta.

Koronarna jedinica

Koronarna jedinica je od samog osnivanja išla u korak sa najnovijim metodama u lečenju i praćenju bolesnika sa koronarnom bolešću i drugim akutnim oboljenjima srca. Stalnim napretkom u terapiji ovih bolesti, metode lečenja u njoj su se menjale i prilagođavale najprogresivnijim stavovima. Koronarna jedinica je renovirana 2021. godine, kada je u njoj postavljeno šest monitora poslednje generacije, uz mogućnost centralnog monitoringa i praćenja vitalnih funkcija svih pacijenata. Ovo je dovelo do znatno bržeg i efikasnijeg reagovanja na poremećaje stanja pacijenata i povećanje kvaliteta lečenja. Koronarna jedinica raspolaže sa pet kreveta i u postojećim uslovima može se planirati lečenje 430 pacijenata sa ukupno 2400 bolesničkih dana. Koronarna jedinica je odsek kardiologije, koji se bavi lečenjem i zbrinjavanjem pacijenata iz niškog regiona. Zbrinjavaju se svi pacijenti sa gotrespomenutim urgentnim stanjima.

Sem koronarne jedinice postoji i poluintnezivna nega sa tri kreveta koji su takođe opremljeni monitorom za praćenje pacijenata. Na poluintnezivnoj nezi može se planirati lečenje 370 pacijenata sa 2100 bolesničkih dana.

Ostali kreveti su u okviru opšte nege kardiološkog odeljenja, dvokrevetne sobe sa punim standardom gde se primaju pacijenti iz koronarne i poluintenzivne nege, ali i pacijenti koji su na visokom kardiovaskularnom riziku radi kompletnog ispitivanja srca. Struktura: 16 dvokrevetnih soba, ukupan kapacitet: 32 bolesničkih postelja.

U prizemlju stacionara „Radon” u okviru Klinike za Kardiologiju 24 časa radi savremeno opremljena Ambulanta za trijažu i prijem pacijenata sa akutnom kardiovaskularnom patologijom.

Klinika za kardiologiju dovoljna je za smeštaj bolesnika radi postavljanja adekvatne dijagnoze, lečenja, procene radne sposobnosti i rane rehabilitacije kardiovaskularnih pacijenata. U postojećim prostornim uslovima može se planirati smeštaj 1100 pacijenata sa ukupno 8500 bolesničkih dana.

Kontinuirana edukacija

Značajan deo delatnosti Klinike za kardiologiju predstavlja i edukacija kadrova iz oblasti kardiologije po svim organizacionim segmentima Klinike za kardiologiju, kao i redovno učešće u naučno-istraživačkom radu.

Skoro svi lekari su edukovani da pored rada na odeljenju obavljaju sve neinvazivne dijagnostičke procedure (ultrazvuk srca, dopler krvnih sudova vrata, testovi opterećenja, 24č Holter EKG, 24č monitoring krvnog pritiska). Svi lekari, sestre i medicinski tehničari su uspešno prošli kurs iz Urgentne medicine i kardio-pulmonalne reanimacije.

Kardiolozi Instituta „Niška Banja” učestvuju u više multicentričnih međunarodnih studija i u isto vreme su redovni učesnici brojnih domaćih i međunarodnih kongresa. Autori su brojnih radova, a veliki broj njih je objavljen u stranim časopisima i drugim publikacijama. Kardiolozi Instituta „Niška Banja” do sada su učestvovali u pisanju više univerzitetskih udžbenika.

Klinika za kardiologiju godinama unazad vrlo uspešno organizuje čuveni Simpozijum iz kardiologije sa međunarodnim učešćem koji se održava svake druge godine u Institutu. Svi radovi izlagani na Simpozijumu štampaju se u celini tako da su zbornici radova izvor najaktuelnijih saznanja iz kardiologije.