Resertifikacija ISO 9001:2015 i HACCP sistema

Institut „Niška Banja” je od 20. 08. 2018. godine uspešeno sproveo tranziciju na novu verziju standarda ISO 9001:2015 i resertifikacionu proveru HACCP sistema.

Resertifikaciju standarda ISO 9001:2015 i HACCP sistema izvršilo je Sertifikaciono telo TUV Rheinland u periodu 27-29. 6. 2018. godine, kada je proverom utvrđeno da su svi zahtevi ISO 9001:2015 i HACCP sistema ispunjeni.

Nakon sprovedenog ocenjivanja utvrđeno je da se u našoj ustanovi primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom i sistem bezbednosti hrane koji su u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i HACCP sistema, te našoj ustanovi dodelilo sertifikate kojim se potvrđuje pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti: Kardiologija i Kardiovaskularne rehabilitacije, Reumatologije, Hirurgije (ortopedija), Fizikalne medicine i rehabilitacije i ishrane pacijenata.

Naša zdravstvena ustanova je svoju sertifikacionu dokumentaciju uskladila sa standardima ISO 9001:2015 u procesu pružanja zdravstvene zaštite što je iskorak u pogledu kvaliteta, zadovoljstva, sigurnosti i bezbednosti pruženih zdravstvenih usluga.

Primenom standarda ISO 9001:2015 i HACCP sistema evidentno je da težimo ka neprekidnom unapređenju kvaliteta našeg rada, težimo da zadovoljimo sadašnje i buduće zdravstvene potrebe, zahteve i očekivanja korisnika zdravstvenih usluga tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

Institut će nastaviti da kontinuirano unapređuje i poboljšava procese rada u pružanju zdravstvenih usluga čime ostaje jedna od referentnih zdravstvenih ustanova u lečenju i rehabilitaciji kardioloških i reumatoloških bolesnika, kao i rehabilitaciji post operativnih stanja.