Uputstvo za prijavljivanje radova

Radove treba isključivo prijaviti putem službenog obrazca dostupnog na web stranici simpozijuma. Ceo rad treba biti pisan u MS Word formatu.

Rokovi za prijavu radova

Krajnji rok za prijavu radova 02. april 2018.
Obaveštenje o prihvatanju radova 15. april 2018.
 • Radove pisati na srpskom ili engleskom jeziku.
 • Ime i prezime autora i koautora pisati bez titula.

Opšta Uputstva

Word 2003/Word 2007, latinica, Times New Roman, Margine: gornja i donja 5,6 cm, leva i desna 4,2 cm, stranica A4. Tekst kucati , bez deljenja reči (hifenacije). Ne koristiti tabulatore i uzastopne prazne karaktere (spejsove) radi poravnanja teksta, već alatke za kontrolu poravnanja na lenjiru i Toolbars. Posle svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označavaju se arapskim brojevima u uglastim zagradama - npr. [1, 2], i to onim redosledom kojim se pojavljuju u tekstu.

Kratak sadržaj u okviru predavanja po pozivu (200-300 reči)

Kratak sadržaj u okviru originalnog rada (200-300 reči) treba da sadrži:
Uvod, Cilj rada, Metode rada, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Ključne reči (3-6)

Tekst Rada Tekst Rada
Predavanja po pozivu (do 5.000 reči) Originalan rad (do 5.000 reči)
 • Uvod
 • Podnaslov 2
 • Podnaslov 3
 • ...
 • Podnaslov n
 • Zaključak
 • Uvod
 • Cilj rada
 • Metode rada
 • Rezultati
 • Diskusija
 • Zaključak
 • Literatura (Vankuverski stil)

Ključne reči (3-6)

Za pripremu originalnoh radova koristiti sablon ORTEMPLATESR, a za radove po pozivu koristiti sablon PPSABLONSER.

Primeri šablona do detalaja daju objašnjenja za pisanje Vaših radova, poštovati navedene preporuke ili koristiti već napravljene stilove.

Samo radovi urađeni po šablonu će biti prihvaćeni i štampani.

Rad zapamtiti pod nazivom koji ima prve tri reči naslova. Naziv fajla mora biti latinični i ne treba Rad (abstrakt) zapamtiti pod nazivom koji ima prve četiri reči naslova. Naziv fajla mora biti latinični i ne sme sadržati prazna polja. Primer:"ZNACAJSCINTIGRAFIJEKOSTIJUU.doc", nikako "ZNACAJ SCINTIGRAFIJE KOSTIJU U.doc". Sam naziv fajla koji se šalje ne sme da sadži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova. Znači može da se zove recimo sazetak.doc ali nikako sažetak.doc ili сажетак.doc

Nakon pripreme radova slanje radova izvršiti putem linka za online prijavu radova

LINK ZA ONLINE PRIJAVLJIVANJE RADOVA

Uputstva za prezentacije - Usmena izlaganja

Predavanja po pozivu: 20 minuta

Usmena izlaganja: 10 minuta

Svi predavači se mole da pripreme PowerPoint presentaciju na memorijskoj kartici ili CD-u te da tehničkom osoblju dostave svoje predavanje najkasnije 3 sata pre početka predavanja

LCD projektor i računar za prezentacije biće na raspolaganju u amfiteatru Instituta (prezentaciju je moguće prikazati i sa sopstvenog lap-topa)

Poster izlaganja

Učesnicima koji prezentuju originalne radove obezbeđeni su panoi za postere u holu II sprata stacionara Radon, i posteri mogu biti na srpskom ili engleskom jeziku.

Maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) i 100 cm (visina)