Служба за правне и економско-финансијске послове

Одељење за правне, кадровске и опште послове

Санела Здравковић, дипломирани правник за правне, кадровске и опште послове

У одељењу за правне, кадровске и опште послове обављају се:

 • правни послови (израда интерних аката и извештаја везаних за пословање Института);
 • кадровски послови;
 • послови статистике и евиденције;
 • послови пријема, завођења и експедиције службене документације;
 • послови архиве;
 • послови кореспонденције са Министарством здравља, РФЗО и другим органима и установама;
 • као и други послови који нису поменути, а односе се на делокруг рада Института.

Одсек за комерцијалне послове, магацине и транспорт

Бојан Гавриловић, шеф комерцијале

Одсек за јавне набавке 

Саша Миленовић, службеник за јавне набавке

Магдалена Цветковић, службеник за јавне набавке

Одељење за економско-финансијске послове

Јадранка Миљковић, шеф одељења

У одељењу за економско-финансијске послове обављају се:

 • Послови књиговодства;
 • Послови платног промета и фактурисања;
 • Послови статистике;
 • Послови плана и анализе;
 • Послови везани за основна средства;
 • Послови обрачуна зарада;
 • Послови ликвидатуре;
 • Послови контирања, билансирања и израде периодичних и завршних обрачуна;
 • Благајнички послови;
 • Послови који произилазе из економско финансијског пословања Института.

Одељење маркетинга, пријема и смештаја гостију и рецепције 

Милан Стојановић, руководилац послова угоститељства