Kongres „Aktuelnosti u kardiologiji 2023.“ – drugo obaveštenje

Poštovani,

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem ,,Aktuelnosti u kardiologiji
2023.“ je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije odlukom
broj: 153-02-00118/2023-01 od 13.03.2023., i nalazi se u „Zbirnoj tabeli
lekarske komore Srbije za januar 2023.“, u delu „Kongresi i simpozijumi“ pod
evidencionim brojem A-1-50/23 i vrednovan je sa 13 bodova za predavače, 8
bodova za pasivno učešće, 11 bodova za usmenu prezentaciju, 9 bodova za
poster prezentaciju i 0,5 bodova ostalim koautorima usmenih i poster
prezentacija (do 3 koautora).

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi 5000 dinara.

Pozivamo Vas da pošaljete vaše originalne radove u ,,in extenso“ formi do

  1. aprila 2023. godine.

Uputstvo za slanje se nalazi na našem sajtu (https://inb-simpozijumi.rs/).

Organizacioni odbor Kongresa