• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Naučni projekti

 

Aktuelni projekti:

Projekti na Medicinskom fakultetu u Nišu:

Broj projekta 31060:  PROIZVODNјA NOVIH DIJETETSKIH MLEČNIH PROIZVODA ZA RIZIČNE POPULACIJE ZASNOVANA NA KVALITATIVNOJ I KVANTITATIVNOJ ANALIZI BOHEMIJSKIH MARKERA ZDRAVSTVENOG RIZIKA KONZUMIRANјA MLEKA
Prof. dr Marina Delјanin Ilić, istraživač
Doc. dr Bojana Stamenković, istraživač

Broj projekta 175092:  ETIOLOGIJA, DIJAGNOSTIKA, PREVENCIJA I TERAPIJA ENDEMSKE NEFROPATIJE I SA NјOM POVEZANIH TUMORA UROTELA - ZNAČAJ ISTRAŽIVANјA GENOMA I PROTEOMA
Prof. dr Ivan Tasić, istraživač

Broj projekta 41018:  PREVENTIVNI, TERAPIJSKI I ETIČKI PRISTUP PREKLINIČKIM I KLINIČKIM ISTRAŽIVANјIMA GENA I MODULATORA REDOKS ĆELIJSKE SIGNALIZACIJE U IMUNSKOM, INFLAMATORNOM I PROLIFERATIVNOM ODGOVORU ĆELIJE
Doc. dr Sonja Stojanović, istraživač

Broj projekta  43012:  MONITORING ELEKTROMAGNETNIH ZRAČENјA MOBILNIH TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U ŽIVOTNOJ SREDINI, ANALIZA MOLEKULARNIH MEHANIZAMA I BIOMARKERA OŠTEĆENјA KOD HRONIČNE IZLOŽENOSTI SA RAZVOJEM MODELA ZA PROCENU RIZIKA I METODA ZA ZAŠTITU
Doc. dr Bojana Stamenković, istraživač

 

 

Raniji projekti:

Broj projekta 145004: ISTRAŽIVANJE UZROKA, MEHANIZMA NASTANKA, PREVENCIJE I LEČENJA ENDEMSKE NEFROPATIJE I TUMORA UROTELIJUMA - Ministarstvo nauke, rudarstva i turizma Republike Srbije.
Prof. dr Tasić Ivan, istraživač
Doc. dr Bojana Stamenković, istraživač

Broj projekta 145039: DIJAGNOSTIČKI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ BIOMARKERA INFLAMACIJE, OKSIDATIVNOG STRESA I SMRTI ĆELIJE U ISHEMIJSKOJ BOLESTI SRCA - Ministarstvo nauke, rudarstva i turizma Republike Srbije.
Prof. dr Ilić Stevan (radnik INB 1975 – 2015), istraživač
Prof. dr Deljanin Ilić Marina, istraživač

     Projekat Fonda za nauku Republike Srbije iz reumatologije: ZGLOBNE MANIFESTACIJE U HEMODIJALIZIRANIH BOLESNIKA, 1990-1995g.
     Projekat Fonda za nauku Republike Srbije iz reumatologije: MERENJE MINERALNE GUSTINE KOSTI U OSTEOARTROZI I ISPITIVANJE DEJSTVA SUBSTITUCIONOG HORMONSKOG LEČENJA NA POSTMENOPAUZALNI GUBITAK KOSTI I PROGRESIJU OSTEOARTROZE, 1996-2000g.
     Projekat Fonda za nauku Republike Srbije iz reumatologije: FAKTORI RIZIKA ZA OSTEOARTROZU, 2001-2004g.
Prof. dr Aleksandra Stanković (radnik INB 1973 – 2011), rukovodilac projekata
Prof. dr Zorica Marković, istraživač
Prof. dr Aleksandar Dimić, istraživač
Asist. dr Jovan Nedović, istraživač
Asist. dr Bojana Stamenković, istraživač
Asist. dr Sonja Stojanović, istraživač