• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Продаја возила

     На основу Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о
образовању комисије за продају возила бр.03-7906/1 од 25.06.2018. године, а у складу са важећим
прописима Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, објављује:
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
     1. Возило марке: Застава; модел: РИВАЛ 35.8 ХНФПК; произведен: 1997. године; са
бројем шасије ЗЦФЦ356010З011823; Категорија: теретно возило; Укупне масе 3500; носивости
1420; Комада 1: ПОЧЕТНА ЦЕНА: 60.000 динара са ПДВ-ом, ДЕПОЗИТ: 6.000 динара;
Подизање цене у поступку надметања (лицитациони корак) 3.000 динара;
     2. Возило марке: Застава; модел: ФЛОРИДА 1.4 ПОЛИ ЛЦ; произведен: 2002. године;
са бројем шасије ВX1103А0000050913; Категорија: теретно возило; Укупне масе: 1655; Носивости:
555; Комада 1. ПОЧЕТНА ЦЕНА: 30.000 динара са ПДВ-ом; ДЕПОЗИТ: 3.000 динара;
Подизање цене у поступку надметања (лицитациони корак) 1.500 динара;
     3. Возило марке: Застава; модел: СКАЛА 1,1 ПОЛИ ЛЦ; произведен: 2006. године; са
бројем шасије: ВX1128А0001302645; Категорије: теретно возило; Укупне масе: 1400; Носивости:
520. Комада 1; ПОЧЕТНА ЦЕНА: 18.000 динара са ПДВ-ом; ДЕПОЗИТ: 1.800 динара;
Подизање цене у поступку надметања (лицитациони корак) 900 динара.
     Право учешћа на јaвном надметању имају домаћа правна, физичка лица и
предузетници, осим: чланова Комисије, брачног друга, детета и родитеља члана Комисије,
родитеља и детета брачног друга члана Комисије и правних лица и радње која су у
власништву наведених лица. Возило се продаје у виђеном правном и фактичком стању без
права на накнадну рекламацију купаца. Продавац не гарантује да возило има одређене
карактеристике у смислу квалитета и квантитета. Сматра се да је учесник јавног
надметања пре јавног надметања обавио разгледање возила које се продаје, и да своју
понуду заснива на сопственој процени стања возила. Разгледање возила се врши до 13.08.
2018. године према распореду који се предходно договори са овлашћеним лицем Радоичић
Жарком, тел. 0648609100, и то радним даном од 10:00 до 14:00 часова. Заинтересована
лица обавезна су да уплате депозит, у износу наведеном у овом огласу, на жиро рачун
Института “Нишка Бања“ бр.840-567667-59 код Управе за трезор, сврха уплате: депозит за
јавно надметање уз навођење конкретног возила. Уз доказ о уплати депозита обавезно се
доставља Пријава за учешће у поступку јавног надметања у писаној форми са следећим подацима:
     -за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, број личне карте, матични број,
адреса, телефон за контакт и уз Пријаву се прилаже фотокопија личне карте, а ако је то
лице приватни предузетник, прилаже се и копије извода из регистра надлежног органа и
потврде о пореском идентификационом броју;
     -за правна лица: назив фирме, седиште, име лица овлашћеног за заступање, матични
број правног лица, име и презиме особе за контакт,телефон и факс и уз Пријаву се прилаже
копија извода из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврде о пореском
идентификационом броју;
     У случају да заинтресовасно лице заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора
бити оверено код јавног бележника за заступање физичког лица и предузетнике, односно
оверена и потписана од стране законског заступника правног лица за правна лица.
Заинтересована лица морају да доставе све тражене податке у Пријави и пратећа
документа. Заинтересованим лицима неће бити омогућено да учествују у поступку јавног
надметања ако Пријава и приложена докуметација не садржи све што је прописано, ако
нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке
предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. Уколико
заинтересовано лице које је уплатило депозит не приступи јавном надметању, сматраће се
да је одустао од јавног надметања, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита,
осим уколико јавном надметању није приступио из оправданих разлога (болест и сл). На
повраћај депозита нема право учесник у поступку усменог јавног надметања; који не
прихвати почетну цену, који понуди највећу цену а не закључи уговор или не плати
купопродајну цену. Доказ о извршеној уплати и потребна докуметација достављају се
непосредно Институту на адресу:“Нишка Бања, ул. Српских јунака бр.2 зграда, Вила
„Тасковић“ канцеларија бр. 205., од 08:00-14:30 лично или поштом. Све пријаве које не
буду пристигле у року сматраће се неблаговременим. Усмено јавно надметање ће се
одржати дана 14 .08.2018. године у 10:00 часова, у Магацину возног парка Института.
Усмено јавно надметање ће се спровести уколико најмање по три учесника
непосредно учествују у поступку јавног надметања за сваки појединачни предмет
јавног надметања. Поступка усменог јавног надметања ће се спровести тако што ће се сви
присутни учесници позвати да прихвате цену, а затим ће се почети са подизањем цене за
наведене износе све док се не дође до највише прихваћене цене. Уколико два или више
заинтересовних лица прихвате исту повећану цену, а нико не прихвати следећу повећану
цену, прихватиће се као најповољнија понуда оног заинтересованог лица које је прво од
више заинтересованих лица прихватило последњу прихваћену повећану цену. Са
учесником који у поступку јавног надметања понуди највећу цену закључиће се угопвор о
купопродаји наведених добара. Најповољнији учесник је дужан да у року од 8 дана од дана
одржавања усменог јавног надметања уплати купопродајну цену на жиро рачун Института
“Нишка Бања“ Ниш бр.840-567667-59 код Управе за трезор. Порези, такса за оверу
уговора и порез на пренос апсолутних права, као и остали трошкови купопродаје
падају на терет купца. Примопредаја купљеног возила извршиће се записником, у
присуству овлашћених лица обе стране, уз услов да приликом примопредаје, изабрани
купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене. По исплати купопродајне
цене за одређено возило извршиће се повраћај уплаћеног депозита свим заинтересованим
лицима која су учестовала у пступку јавног надметања а која имају право на повраћај
депозита.надметања а која имају право на повраћај депозита.